CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ DEL VOLUNTARIAT

Se signen convenis d’incorporació per fer activitats de voluntariat a l’entitat XES; d’acord amb l’article 9 de la Llei 6/1996, de 15 de gener, de voluntariat i, tenint com a marc la Carta del Voluntariat de Catalunya, s’estableixen els següents:

ACORDS

La persona voluntària desenvolupa les seves funcions de forma lliure, gratuïta i responsable.
Constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment de les condicions a partir de les quals s’han de desenvolupar el compromís de voluntariat a les tasques següents:

  • La durada d’aquest compromís s’estableix del dia 25 al 27 d’octubre de 2019.
  • La persona voluntària està obligada a complir els horaris i les normes fixades per la XES.
  • La persona voluntària, si s’escau, ha de rebre de la XES una compensació de les despeses que suposi la prestació del seu compromís de voluntariat.
  • La realització d’aquest compromís de voluntariat no suposa l’assumpció per les parts d’obligacions més enllà de les estrictament establertes en aquest document i, en cap cas, no implica l’existència de relació laboral entre l’entitat i la persona voluntària.
  • La persona voluntària té dret, un cop acabada la fira, i si el demana, a un certificat acreditatiu de la tasca desenvolupada.
  • La persona voluntària es compromet a mantenir la confidencialitat de les informacions que pugui obtenir de les persones beneficiàries, conegudes en el marc de la seva tasca.
  • L’entitat té contractada una pòlissa d’assegurances amb ARÇ perquè el voluntariat estigui cobert dels riscos derivats de l’activitat que duu a terme i dels danys que, involuntàriament, pugui causar a terceres persones per raó de la seva activitat.
  • Tant la persona voluntària com l’entitat poden rescindir aquest conveni quan alguna de les dues parts ho cregui necessari.
  • En cas de renúncia per part de la persona voluntària, ho ha de notificar amb antelació.

FIRA 2019

FESC2019

FESC2019
enllaç a documenta la fesc

ORGANITZA

TECNOFESC 2019

TECNOFESC 2019

AMB LA COL·LABORACIÓ DE