Irídia

Telf. 693 563 529

 info@iridia.cat

iridia.cat


Carrer Riera d’Escuder, 38
Nau 1 Baixos
08028 Barcelona


@centre_IRIDIA

@CentreIRIDIA

@centre_iridia

Descripció

És una associació que treballa a Catalunya per a la defensa dels drets humans, principalment civils i polítics. Aposten per combinar la intervenció directa en situacions de vulneració de drets amb el desenvolupament de processos d’incidència política i social que tenen per objectiu promoure canvis en les polítiques públiques; tot això a través d’una estructura estable, sostenible i independent.