La Fabrica de la Transició

Descripció

És una cooperativa integral objectiu principal promou transició i d’habitatge cesió d’us.